Vergoede dyslexiezorg

Wilt u weten of een leerling in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg?

De volgende eisen worden gesteld voor een dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg:

  • Het kind moet tijdens 3 meetmomenten op rij een E-score hebben behaald op de DMT. M.a.w. het kind behoort dan tot de zwakste 10% van de leerlingen wat betreft het technisch lezen;
  • Indien het kind tot de zwakste 10% van de leerlingen behoort wat betreft de spelling (3x een E-score op CITO-spelling), dan zal daarnaast het technisch lezen tot de zwakste 15% van de leerlingen moeten behoren (d.w.z. 3x een lage D-score), om voor vergoeding in aanmerking te komen;
  • Tussen de meetmomenten moet minimaal 20 weken zitten;
  • Er moet extra ondersteuning geboden zijn voor lezen en/of spelling (3x per week) en dit moet in een handelingsplan vastgelegd zijn;
  • Als er sprake is van een andere problematiek (co-morbiditeit zoals ADHD), dan moet deze problematiek onder controle zijn, zodat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt.

Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan een schooldossier worden samengesteld volgens het protocol Diagnose en Behandeling van Dyslexie.
In de regio Lekstroom (Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen) wordt het schooldossier beoordeeld door een onafhankelijke screener. In de regio Vechtstreek dient het dossier te worden opgestuurd naar de gemeente. In andere regio’s kan het schooldossier direct naar ICU worden opgestuurd. Wij hebben contracten  met regio’s Utrecht, Utrecht-West, Lekstroom en Utrecht Heuvelrug.

Indien een dossier niet aan de eisen van vergoede dyslexiezorg voldoet, kan er nog steeds sprake zijn van dyslexie. Wij ontvangen dan graag een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en alle beschikbare handelingsplannen om te bepalen of een leerling voor (niet vergoed) dyslexieonderzoek in aanmerking komt. Dit onderzoek zal bekostigd moeten worden door school of ouders.

Voor de diagnose dyslexie volgen wij de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland en het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling. Wij zijn in het bezit van de BIG-registratie gezondheidszorg(GZ)-psycholoog, dus bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven. Tevens zijn wij opgenomen in het Deskundigenbestand Dyslexie van NVO/NIP.
Wij zijn in het bezit van het dyslexiekeurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

De leidraad vergoedingsregeling dyslexie waarin het gehele proces van doorverwijzing wordt beschreven vindt u hier: 2019-Leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-versie-2.0.

Ik wil graag een complimentje geven over de hulp die ICU geeft aan Anne-Fleur en vorig jaar aan Jan. De vooruitgang is zichtbaar en hier zullen ze de rest van hun leven wat aan hebben. Juf Ankelien - groep 6