Klachtenprocedure

ICU streeft naar een hoge kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van ICU, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon bij ICU.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft ICU een klachtenprocedure, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 De procedure

 1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk bij ICU indienen, per e-mail of brief.

Praktijk ICU
T.a.v. De Klachtenfunctionaris
Baanstraat 10
3581 VV Utrecht

of

info@praktijk-icu.nl

U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

 

 1. Uw klacht wordt in behandeling genomen
  De klacht wordt onderzocht door de klachtenfunctionaris van ICU, die voor een toelichting contact met u zal opnemen.

Ook intern zal de klacht besproken worden. Indien nodig of wenselijk zal er een afspraak met u gemaakt worden voor een gesprek.

 1. Uitspraak
  Op basis van de verzamelde informatie komt ICU tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties ICU gaat ondernemen. In alle gevallen wordt de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.
 1. Oneens met de uitspraak?
  Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. ICU zal zich vervolgens beraden. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak van ICU.
 1. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
  Wanneer u vindt dat de klacht door de medewerkers en klachtenfunctionaris van ICU niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot een Geschillencommissie (SKJ, de LBRT, het KD, NIP of NVO). De klachtenfunctionaris kan u informeren over de verschillende mogelijkheden.

Sommige situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

 • Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij de administratie van ICU.
 • Klachten betreffende de scores van onderzoeken. ICU werkt naar beste weten en kunnen, en draagt geen verantwoordelijkheid voor de onderzoeksresultaten en testuitslagen.