Dyslexie en aanpassingen op school

Geplaatst op

Heeft een school toestemming nodig van de inspectie voor aanpassingen of vrijstellingen voor dyslectische leerlingen?

Nee. de directie van de school besluit binnen de kaders van de wet over een aangepaste afname van het eindexamen en eventuele aanpassingen of vrijstellingen in het onderwijsprogramma. De onderwijsinspectie hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen. Wel moet de directie de aanpassingen bij de inspectie melden en onderbouwen op basis van het dossier van de leerling. In artikel 55 van het eindexamenbesluit staat dat dit ‘zo spoedig mogelijk’ moeten gebeuren; een exacte termijn wordt niet genoemd. Deze bepaling onderstreept vooral het belang van een goede afstemming tussen de ondersteuning in het onderwijs en bij het eindexamen.
Let wel: het ontbreken van een reactie van de inspectie kan niet worden opgevat als toestemming. Als gekozen is voor een aanpassing die buiten de voorschriften valt (bijvoorbeeld een andere beoordeling van spelling of het toestaan van een digitaal woordenboek) kan de inspectie ook achteraf het examen ongeldig verklaren.
Voor het melden van aanpassingen bij het afnemen van het examen kan de school gebruikmaken van het meldingsformulier ‘Afwijkende wijze van examineren’ in het Internet Schooldossier. Een onderdeel van dat dossier is de dyslexieverklaring van de leerling.

Zijn scholen verplicht om aanpassingen of vrijstellingen te verlenen aan dyslectische leerlingen?

Ja, tot op zekere hoogte.
In tegenstelling tot wat het woordje ‘kan’ in artikel 55 van het examenbesluit doet vermoeden – De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat – is het bieden van adequate ondersteuning voor leerlingen met dyslexie niet vrijblijvend. ‘Kan’ zal veeleer als ‘moet’ moeten worden geïnterpreteerd.
Scholen en schoolbesturen hebben een zorgplicht: alle leerlingen die worden aangemeld of staan ingeschreven en die extra ondersteuning nodig hebben, moet een passend onderwijsaanbod worden geboden. Dat betekent onder meer dat de school leerlingen adequaat moet compenseren voor de gevolgen van hun dyslexie, bijvoorbeeld door het gebruik van hulpmiddelen toe te staan.

Bron: Masterplan dyslexie