Vergoede dyslexiezorg van verzekering naar gemeente

Geplaatst op

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van psychologische en maatschappelijke zorg van kinderen tot 18 jaar. Dat komt door de nieuwe Jeugdwet. Onderzoek en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie voor kinderen zit daarom niet meer in de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering, maar zal vanaf 1 januari 2015 gefinancierd worden door de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Heeft een leerling met dyslexie én ADHD recht op vergoede behandeling?

Geplaatst op

Een leerling met dyslexie én ADHD kan in principe geen aanspraak maken op vergoede zorg zoals bedoeld in de vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Er is geen sprake van enkelvoudige dyslexie, maar van comorbiditeit.
In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. In de Richtlijn Comorbiditeit van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD), die per oktober 2012 als bijlage is opgenomen bij het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling, staat dat een kind dat een bijkomende stoornis heeft in aanmerking kan komen voor vergoeding als de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor dyslexieonderzoek.
Als de comorbide stoornis wel belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling, dan komt het kind in eerste instantie niet in aanmerking voor vergoeding en wordt geadviseerd eerst de comorbide stoornis te laten behandelen. Het is de diagnosticus die beoordeelt of de bijkomende stoornis belemmerend is voor dyslexieonderzoek en -behandeling.
Alle behandelaren die zijn aangesloten bij een van de twee kwaliteitsinstituten (NRD of KD) werken volgens deze nieuwe richtlijn comorbiditeit.

Bron: masterplan dyslexie

Congres Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 8 februari 2013

Geplaatst op

In 2013 bestaat de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 30 jaar. Voortbouwend op de missie van de SDN om wetenschappelijke kennis voor de praktijk toegankelijk te maken zal het jubileum gevierd worden met een congres waarbij wetenschappers, dyslexiediagnosten en behandelaren zullen werken aan een update van het Protocol Dyslexie Diagnose e n Behandeling (PDDB). Daarmee wordt gehoor gegeven aan de belofte van de minister van VWS aan de leden van de Tweede Kamer (maart 2012) om betrokken veldpartijen daartoe aan te sporen. De minister is uitgenodigd om aan het congres deel te nemen en kennis te nemen van de conclusies.

In 2009 is de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie van kracht geworden.

Psychologen en orthopedagogen blijken te worstelen met diverse beslissingen en onduidelijkheden in hun functie van poortwachter, diagnosticus en behandelaar. Deze onduidelijkheden vragen soms om een aanscherping, soms om een verruiming van het PDDB: zowel op het deel over diagnostiek als het deel over behandeling. Het doel is om na drie jaar werkervaring met de protocollen, de elementen waaruit het protocol is opgebouwd kritisch te beschouwen in het licht van recente wetenschappelijke inzichten en oplossing aan te dragen voor de ervaren knelpunten teneinde het protocol te verbeteren zowel wat betreft de theoretische basis als de praktische werkbaarheid.