Vergoede dyslexiezorg van verzekering naar gemeente

Geplaatst op

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van psychologische en maatschappelijke zorg van kinderen tot 18 jaar. Dat komt door de nieuwe Jeugdwet. Onderzoek en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie voor kinderen zit daarom niet meer in de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering, maar zal vanaf 1 januari 2015 gefinancierd worden door de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Mag dyslexiebehandeling onder schooltijd plaatsvinden?

Geplaatst op

Dyslexiebehandeling mag altijd onder schooltijd plaatsvinden. Behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie gebeurt op indicatie. Een bezoek aan een dyslexiebehandelaar geldt daarom als geoorloofd verzuim. School mag hier vrij voor geven zonder te moeten aantonen dat de behandeling te zien is als onderdeel van het onderwijsprogramma. Een argument voor het verlenen van toestemming kan zijn dat het het onderwijs belang heeft bij de dyslexiebehandeling. Het kind mist weliswaar schooltijd, maar krijgt in die tijd individuele specialistische zorg, waardoor het onderwijsrendement vergroot wordt. Bovendien is bij jonge kinderen (7-9 jaar) dyslexiebehandeling na schooltijd door vermoeidheid vaak minder effectief.

bron: masterplan dyslexie

Heeft een leerling met dyslexie én ADHD recht op vergoede behandeling?

Geplaatst op

Een leerling met dyslexie én ADHD kan in principe geen aanspraak maken op vergoede zorg zoals bedoeld in de vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Er is geen sprake van enkelvoudige dyslexie, maar van comorbiditeit.
In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. In de Richtlijn Comorbiditeit van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD), die per oktober 2012 als bijlage is opgenomen bij het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling, staat dat een kind dat een bijkomende stoornis heeft in aanmerking kan komen voor vergoeding als de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor dyslexieonderzoek.
Als de comorbide stoornis wel belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling, dan komt het kind in eerste instantie niet in aanmerking voor vergoeding en wordt geadviseerd eerst de comorbide stoornis te laten behandelen. Het is de diagnosticus die beoordeelt of de bijkomende stoornis belemmerend is voor dyslexieonderzoek en -behandeling.
Alle behandelaren die zijn aangesloten bij een van de twee kwaliteitsinstituten (NRD of KD) werken volgens deze nieuwe richtlijn comorbiditeit.

Bron: masterplan dyslexie