CvTE besluit spellingcontrole toe te staan voor kandidaten met dyslexie

Geplaatst op

Er is commotie ontstaan over de ontzegging van de spellingcontrole voor kandidaten met dyslexie bij de centraal examens van de vakken Nederlands (vmbo, havo en vwo), Engels (vmbo) en Duits (vmbo BB/KB). Bij deze vakken is spelling een onderdeel van de beoordeling van het examen.
Pieter Hendrikse, collegevoorzitter: ‘Kandidaten zijn niet gebaat bij verwarring en onduidelijkheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft daarom besloten om dyslectische kandidaten die de computer als schrijfgerei gebruiken, de mogelijkheid te bieden om óók bij centrale examens waarbij spelling meeweegt in de beoordeling, gebruik te maken van spellingcontrole. Wij hopen dat we met deze maatregel de onrust bij kandidaten met dyslexie kunnen wegnemen en dat alle kandidaten zich met vertrouwen kunnen voorbereiden op hun eindexamen’.
Het College pleit er tevens voor om onderzoek te laten verrichten naar de wijze waarop spelling het best geëxamineerd kan worden, in het bijzonder waar het dyslectische leerlingen betreft. Totdat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek bekend zijn blijft de ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische kandidaten van kracht.

Bron: www.hetcvte.nl