header-collegas
december 2017

Arrangementen

De medewerkers van ICU verzorgen regelmatig arrangementen op scholen. Het betreft dan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, omdat ze door (meervoudige) problemen onvoldoende in staat zijn het reguliere onderwijs te kunnen volgen. ICU heeft mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen, door bijvoorbeeld te werken aan het zelfbeeld, een positieve mindset of de executieve functies. Daarnaast kan de begeleiding ook gericht zijn op didactische vaardigheden zoals het technisch en begrijpend lezen, rekenen of spelling.

Voor het aanvragen van een arrangement kan de school een begroting opstellen en deze aan het samenwerkingsverband voorleggen. Het samenwerkingsverband beslist dan of het arrangement wordt toegekend. Voor verdere informatie over de criteria voor het toekennen van een arrangement verwijzen we u naar uw samenwerkingsverband. Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen of als het arrangement is toegekend, kunt u contact met ons opnemen.

Dyslexiebehandeling met de F&L methode

Al jaren maken we bij onze praktijk gebruik van de methode Taal in Blokjes om leerlingen met dyslexie en ernstige lees- en spellingproblemen te begeleiden. Taal in Blokjes is een evidence based behandeling op zorgniveau 3 voor scholen, geaccordeeerd door het NKD. Onlangs hebben we ervoor gekozen om dit behandelprogramma uit te breiden naar de F&L methode (Fonologische & Leerpsychologische methode) waar Taal in Blokjes onderdeel van is.

Met behulp van een uitgebreid computerprogramma met leermodules voor de behandelaar, een online oefenprogramma voor thuis en extra werkvormen en materialen kunnen we kinderen met lees-en spellingproblemen nu nog beter begeleiden.

Wilt u meer weten over de F&L methode of de schoolversie (Taal in Blokjes) dan kunt u terecht op de volgende website http://www.fenlexpertisecentrum.nl/.
F&L afbeelding
Bron foto: F&L

Hoogbegaafde kinderen en dyslexie

Uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafde kinderen met dyslexie het over het algemeen iets beter doen op lees- en spellingtaken dan dyslectische kinderen met een gemiddelde intelligentie. Onderliggende tekorten zoals gemeten tijdens een dyslexieonderzoek zijn echter even ernstig als bij dyslecten met een gemiddelde intelligentie. De onderliggende tekorten zijn soms wel moeilijker vast te stellen doordat hoogbegaafde kinderen compenseren op taak-gerelateerde aspecten; uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het verbaal korte termijngeheugen vaak niet zwak is.

Of een leerling met een (vermoedelijk) hoog IQ in aanmerking komt voor een vergoed dyslexietraject is dus een complexer proces dan bij kinderen met een gemiddelde intelligentie. Een hoogbegaafde leerling kan iets hoger scoren dan drie keer een E op rij bij de DMT en/of bij spelling. Uit het onderzoek moet, naast een IQ-score op hoogbegaafd niveau, bij de verklarende factoren (de dyslexie typerende cognitieve vaardigheden) sprake zijn van significant lage scores.

Als er dyslexiebehandeling volgt, kan deze worden aangepast door bijvoorbeeld meer de focus te leggen op inzicht, meer zeggenschap te geven over het huiswerk of de hoeveelheid oefeningen. Daarnaast is het raadzaam op een meer oplossingsgerichte manier te werken. De intelligentie in het algemeen, dus ook bij een hoog IQ, is echter geen betrouwbare voorspeller of een behandeling aanslaat.

Wanneer start je met dyslexiesoftware?

Kinderen met dyslexie kunnen veel baat hebben bij dyslexiesoftware. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld voorleessoftware kan de energie gaan naar het begrip van een tekst in plaats van het technisch lezen. Het geeft hen een eerlijke kans om bij toetsen op het eigen intellectuele niveau te presteren. Maar op welk moment start je met dyslexiesoftware? Lexima (leverancier van ICT-hulpmiddelen voor dyslecten) komt met de volgende indicaties:
  • zodra de diagnose dyslexie is gesteld en verdere leerachterstanden moeten worden voorkomen
  • tijdens en na de behandeling om de behandeleffecten te versterken en behouden
  • indien de behandeling onvoldoende effect heeft (bij +/-30% van de kinderen)
  • voor het verminderen van de afhankelijkheid en vergroten van de zelfstandigheid
  • als het zelfvertrouwen en/of leesplezier moet worden gestimuleerd
  • ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs (start in groep 7/8)
  • om de nieuwe taken in het voortgezet onderwijs, o.a. met het leren van vreemde talen, aan te kunnen (brugklas).

    Bron: Lexima Magazine november 2017
lexima_256_0c0a3050
Bron foto: lexima

De medewerkers van ICU wensen u fijne feestdagen!

kerstkaart-kerstman-rendier
MailPoet